ಗ್ಲಾಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾಟಲ್

ಚದರ ಡ್ರಾಪ್ಪರ್ ಬಾಟಲ್